ITWL – ekspert bezpieczeństwa eksploatacji nawierzchni lotniskowych i drogowych

Rozmowa z ppłk. dr inż. Mariuszem Wesołowskim, Kierownikiem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)


Jakie badania służące bezpiecznej eksploatacji nawierzchni lotniskowych przeprowadzane są w Zakładzie Lotniskowym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych?

Przedmiotem badań, jakie prowadzimy są materiały i technologie stosowane przy budowie, remoncie, szybkiej naprawie i konserwacji sztucznych (wykonanych w technologii betonu cementowego i asfaltowego) oraz naturalnych nawierzchni lotniskowych. Prace obejmują także innowacyjne materiały i technologie stosowane przy budowie oraz szybkiej odbudowie zniszczonych nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk. Zakład Lotniskowy ITWL wydaje również orzeczenia techniczne, dotyczące oceny przydatności materiałów, wyrobów i innowacyjnych technologii do stosowania na nawierzchniach lotniskowych. Przeprowadzamy badania kontrolne w zakresie oceny jakości materiałów stosowanych na nawierzchnie lotniskowe. Sprawdzanie jakości materiałów, poprawności ich wbudowania oraz praktycznego zastosowania dopuszczonych technologii, są także przedmiotem zlecanych Zakładowi ekspertyz. Ofertę naszych prac badawczych kierujemy zarówno dla lotnictwa wojskowego, jak i cywilnego.

Które z prac są szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa eksploatacji nawierzchni lotnisk?

Bezpieczną eksploatację nawierzchni lotniskowych zapewnia systematycznie wykonywana diagnostyka podstawowych parametrów technicznych nawierzchni. Zakład Lotniskowy ITWL prowadzi badania diagnostyczne w bardzo szerokim zakresie, który obejmuje: przeglądy okresowe nawierzchni, geotechnikę, ocenę właściwości eksploatacyjnych nawierzchni takich, jak nośność, równość podłużna i poprzeczna, właściwości przeciwpoślizgowe, wytrzymałość warstwy powierzchniowej na odrywanie. Dzięki pracy zespołowej ekspertów z Zakładu Lotniskowego ITWL przeprowadzana jest szczegółowa i kompleksowa ocena stanu technicznego sztucznych i naturalnych nawierzchni lotniskowych. Ponadto, badamy wpływ, skuteczność i przydatność środków odladzających stosowanych w procesie zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych. Wyzwaniem czasów jest opracowywanie nowych metod badawczych na potrzeby diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych oraz badanie skutków oddziaływań stosowanej współcześnie techniki lotniczej na nawierzchnie lotniskowe. Opracowujemy również dokumenty normatywne i wytyczne dla służb lotniskowych, a także organizujemy szkolenia specjalistyczne dla personelu służby infrastruktury lotniskowej. Celem nadrzędnym prowadzonych przez Zakład Lotniskowy ITWL prac badawczych jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przez wojskowe i cywilne statki powietrzne.

Jakie innowacyjne rozwiązania i metody badań nawierzchni lotniskowych zostały opracowane i są stosowane w Zakładzie Lotniskowym ITWL?

Główny wysiłek koncentrujemy przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa statkom powietrznym podczas wykonywania operacji lotniczych w polu manewrowym obiektu lotniskowego. Dlatego ciągle rozwijamy obszar diagnostyki technicznej nawierzchni lotniskowych. W ostatnim czasie szczególną uwagę poświęciliśmy rozwojowi metodologii pomiaru tekstury nawierzchni. Kolejnym istotnym parametrem z punktu widzenia bezpieczeństwa lotów jest wytrzymałość warstwy przypowierzchniowej na odrywanie, dla której zostały określone już kryteria w przypadku nawierzchni z betonu cementowego, a w trakcie są badania terenowe wykonywane w tym samym celu dla nawierzchni w technologii betonu asfaltowego. Ponieważ obszar lotniska to nie tylko nawierzchnie sztuczne, ale również nawierzchnie naturalne, dlatego też opracowaliśmy metodę oceny ich nośności. Ponadto, stworzyliśmy kompleksowe podejście, zakończone wydaniem dokumentu normatywnego, do oceny przydatności i dopuszczenia środków odladzających do stosowania w procesie zimowego utrzymania nawierzchni lotniskowych. Opracowaliśmy także innowacyjną metodę badawczą, której celem jest określenie struktury porów w stwardniałym betonie cementowym z wykorzystaniem tomografii komputerowej. Oczywiście to nie wszystkie nasze osiągnięcia, gdyż systematycznie pracujemy nad tworzeniem nowych metod badawczych oraz rozwijaniem już tych powszechnie znanych i stosowanych.

W ostatnim czasie Zakład Lotniskowy ITWL włącza się także w prace związane z inwestycjami drogowymi…

Rzeczywiście. Współpracujemy nie tylko z podmiotami związanymi z branżą lotniczą. Staramy się doradzać firmom drogowym i inwestorom w zakresie stosowanych materiałów czy technologii robót. Oczywiście nie wszystkie rozwiązania stosowane na lotniskach mogą być wykorzystane przy budowie lub remoncie dróg ekspresowych i autostrad. Z pewnością jednak to, co proponujemy drogownictwu to technologie sprawdzone, zapewniające i zwiększające bezpieczeństwo. A przecież właśnie bezpieczeństwo jest najważniejsze zarówno na lotniskach, jak i na drogach.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Kierownikiem Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.

Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wspiera służby lotniskowe, prowadząc prace badawczo-rozwojowe oraz techniczno-usługowe. Jego podstawowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznej eksploatacji nawierzchni lotniskowych. Zakład wykonuje ekspertyzy, opracowuje opinie i raporty opierając się na kompleksowych badaniach laboratoryjnych i terenowych.

Zakład Lotniskowy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego, nadzoru technologicznego oraz przeglądów stanu technicznego nawierzchni lotniskowych.