Dr hab. inż. Marek Mistewicz

Dr hab. inż. Marek Mistewicz jest profesorem Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

W 1974 r. ukończył studia wyższe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, a w 2012 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Architektury tej samej uczelni. W roku 2019 Rada Naukowa Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk nadała mu stopień naukowy doktora habilitowanego. Pełnił między innymi funkcje: Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Prezesa Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., a w latach 1992-2001, Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych, odpowiedzialnego za utrzymanie dróg krajowych. Wcześniej, w latach 1984-1992, pracując na stanowisku naczelnika Wydziału Mostów Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, współtworzył System Gospodarki Mostowej, stosowany przez rządową i samorządową administrację drogową przy zarzadzaniu obiektami inżynierskimi w Polsce. Uczestniczył w procesie przygotowania budowy największych mostów na Wiśle, Odrze i Bugu. Jest autorem trzech monografii z dziedziny historii techniki pt. XVII-wieczne mosty przez środkowo-dolną Wisłę w świetle ikonografii, kartografii i źródeł pisanych, pt. Dawny most przez Wisłę w Wyszogrodzie / The old bridge over the Vistula in Wyszogród oraz pt. Polska administracja drogowa i kongresy drogowe w latach 1918-1939. Opublikował około osiemdziesiąt artykułów w czasopismach naukowych i naukowo-technicznych, rozdziałów w książkach i referatów w księgach konferencyjnych, na tematy związane m. in. z: utrzymaniem dróg i mostów, optymalizacją procesu zarządzania mostami, diagnostyką mostów, analizami efektywności ekonomicznej i ryzyka oraz historią techniki mostowej.