Drogi samorządowe – teraz i jutro

W Polsce utworzono 314 powiatów i 66 miast na prawach powiatu, których organy są zarządcami 125,3 tys. km dróg. Z analizy dokonanej przed kilku laty przez Związek Powiatów Polskich wynika, że ponad 80 % sieci drogowej wymaga prac remontowych – np. odnowy nawierzchni. Przy wciąż odczuwanych brakach finansowych na samorządowe inwestycje drogowe, niezwykle ważne staje się umiejętne zarządzanie. Jakość zarządzania drogami zależy w dużym stopniu od struktury, kompetencji i sprawność zarządu dróg.

Co ułatwia sprawne działanie powiatów w zakresie inwestycji drogowych?

Na InfraBLOGU wypowiadać będzie się w tej sprawie Adam Czerwiński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych. Zamieszczać będziemy także opinie dyrektorów ZDP z różnych części kraju. Dziś publikujemy tekst wprowadzający, w którym Autor wskazuje najistotniejsze zagadnienia, związane obecnie z administrowaniem drogami samorządowymi.

„Drogownictwo w czasach pandemii – teraźniejszość i przygotowanie do kolejnych kryzysów”.

Podstawowym celem działań technicznych i organizacyjnych w zarządach dróg jest zapewnienie dostarczania usług publicznych w zakresie drogownictwa w powiatach z jednoczesną ochroną pracowników zarządców dróg przed skutkami pandemii i przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się zakażeń.

 1. Zapewnienie ciągłości komunikacyjnej – w każdych warunkach:
 • dopływ informacji o sieci drogowej – systematyczne przeglądy dróg; niezbędni pracownicy, pojazdy, rejestratory, gromadzenie i przetwarzanie informacji, przetwarzanie informacji, podejmowanie decyzji o zakresie i sposobie wykonywania robót interwencyjnych i remontów,
 • bieżące wykonywanie napraw i uszkodzeń elementów drogi – bezpośrednie wykonywanie prac lub zlecanie podmiotom zewnętrznym – bezpieczeństwo pracowników, zaplecze socjalne i rozkład czasu pracy,
 • nadzór nad robotami niekosztorysowanymi, objętymi zleceniami.

2. Rozwój i usprawnianie połączeń drogowych: warunek  bezpieczeństwa zamieszkiwania, normalnego funkcjonowania życia mieszkańców i gospodarki w powiatach oraz tworzenia szans na ożywienie społeczno-gospodarczego i łagodzenia dolegliwości wynikających z ograniczeń związanych z pandemią. Zapewnienie wykorzystania programów pomocowych dla drogownictwa w tym Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, rezerwy subwencji ogólnej w dyspozycji Ministra Infrastruktury.
Uwarunkowania:

 • określenie potrzeb, uzgodnienie warunków realizacji i finansowania oraz planowanie rzeczowo-finansowe;
 • przygotowanie dokumentacji technicznej oraz propozycji wniosków do programów „pomocowych” dla organów powiatu –  tylko w niewielkim zakresie możliwość działania w ramach pracy zdalnej,
 • wypracowanie warunków przygotowania zadania w ramach zarządu dróg,
 • uzyskanie aprobaty zarządcy dróg – zarządu powiatu,
 • współpraca z organem stanowiącym jst.,
 • zasadnicze trudności w szybkim uzyskiwaniu uzgodnień i opinii innych podmiotów oraz decyzji od których zależy dokonanie zgłoszenia robót, pozwoleń budowlanych i decyzji „zrid”,
 • ograniczenia wynikające z uprzywilejowanej pozycji operatorów i właścicieli urządzeń infrastruktury, administratorów rzek i cieków wodnych, związku wędkarzy itp.,

3. Zamówienia publiczne – oprzyrządowanie informatyczne (programy, sprzęt, ludzie) – praca zdalna. Skomplikowanie (usztywnienie) procesu udzielania zamówień publicznych szczególnie w okresie wdrażania nowej ustawy wobec potrzeby zlecania zasadniczo większej liczby zadań (zarządowi dróg zarzucana jest niska sprawność działania – taki obraz wyłania się obserwując przewlekłe przygotowanie ogłoszeń, uzupełnianie dokumentów i możliwy termin rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umów);

4. Proces  budowlany – rola zarządu drogi, odpowiedzialność za racjonalne i celowe wydatkowanie środków, nie tylko zewnętrznych :

 • nadzór inwestorski (własny lub zlecony); konieczność bezpośredniej, bieżącej znajomości budów,
 • możliwość zewnętrznej obsługi inwestycji –  dodatkowe koszty pracy inspektorów nadzoru; chronimy przed zarażeniem pracowników zarządu dróg, ale w skali ogólnej narażany jest konkretny człowiek zmuszony do wielokrotnego kontaktu z pracownikami na placu budowy – w tym także z inwestorem – i tym samym nie jest hamowany proces przenoszenia wirusa na wiele środowisk,
 • bezpośredni udział inwestora na budowach – spory z mieszkańcami, zmiany projektowe,
 • konsekwencje izolacji kierownika budowy, inspektora nadzoru, zwłaszcza w odniesieniu do zadań finansowanych z udziałem środków spoza budżetu powiatu,
 • pandemia przyczyną zmiany terminów zakończenia zadań z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

5. Zarządzanie pasem drogowym – nie można odmówić wszczynania postępowań administracyjnych.
Konsekwencje:

 • bezpośrednie prowadzenie postępowania wyjaśniającego,
 • rozpoznanie w terenie,
 • dostęp do zasobów np. geodezyjnych (konieczność intensywnych działań w celu informatyzacji zasobów – w starostwach i zarządach dróg, w sytuacji braków kadrowych i ograniczania wydatków na wynagrodzenia pracowników),
 • udział stron w postępowaniu,

6. terminowość,

7. Wpływ pandemii na przyszłe dochody samorządów – wyhamowanie gospodarki i zmniejszone przychody pracodawców przełożą się na wysokość odprowadzanych podatków i przeniosą się na zakres wydatków rzeczowych. Do obecnego czasu powiaty nie ograniczyły wydatków na drogownictwo, a uzyskanie dofinansowania w ramach programów FDS, RFIL i rezerwy subwencji ogólnej zapewniło w ub. roku wzrost wydatków na drogownictwo w powiatach – istnieją przesłanki by stwierdzić, że będzie to dotyczyć także roku bieżącego.

8. Stale rosnące wymagania „biurokratyczne” od zarządów dróg (mega ustawa, prawo wodne, dowodzenie prawa własności) – wyłączanie aktywności pracowników na działania pozamerytoryczne, nie przekładające się na jakość dróg, sprawność zarządzania drogami, czy bezpieczeństwo ruchu.

9. Kadry w drogownictwie: liczba możliwych pracowników w zarządzie dróg, przygotowanie zawodowe i praktyczne umiejętności pracowników, poziom z którego podejmowane są decyzje o warunkach pracy zarządu dróg i wyposażeniu stanowisk pracy.

380 modeli zarzadzania drogami w powiatach; miejsce i ranga zarządu dróg w jst. Różne zakresy kompetencji – przetargi , nadzór, odbiory. Profesjonalny zarząd dróg – przesłanką postępu i łagodzenia kryzysu w drogownictwie i gospodarce.

Adam Czerwiński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych.

Adam Czerwiński

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu

Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, na której, na Wydziale Budownictwa Lądowego uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa drogowego, w specjalności inżynieria ruchu. Życie zawodowe od początku było związane z drogownictwem; na początku w Urzędzie Wojewódzkim w Nowym Sączu jako specjalista w zakresie zarządzania ruchem drogowym, a następnie odpowiadał za organizację utrzymania i rozwój byłych dróg wojewódzkich – zarządzanych przez jednostki organizacyjne Dyrekcji Okręgowych Dróg Publicznych, a finansowanych z budżetu wojewodów oraz dróg miejskich. W tym okresie przeszedł wszystkie szczeble rozwoju zawodowego od stażysty i referenta do dyrektora Wydziału Infrastruktury. W 1998 r. został wyznaczony przez Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do przygotowania koncepcji i zorganizowania zarządu dróg w powiecie nowosądeckim, a od stycznia 1999 r. powierzono mu kierowanie Powiatowym Zarządem Dróg w tym powiecie. Także od 1999 r. bierze udział w pracach konwentu dyrektorów zarządów dróg powiatowych w województwie małopolskim oraz w pracach Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych, utworzonej w 1999 r. na ogólnopolskim spotkaniu zarządców dróg powiatowych w Sępólnie Krajeńskim. W 2009 r. na IX Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych w Solinie został wybrany przewodniczącym Krajowej Rady ZDP, którą tworzy 16 przedstawicieli zarządów dróg wyłonionych przez wojewódzkie konwenty dyrektorów ZDP w każdym województwie. Od 2007 r. został włączony jako wykładowca na szkoleniach dla samorządowców, realizowanych przez Związek Powiatów Polskich; „Projekt – Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych w latach 2007 – 2011” oraz „Innowacyjna i sprawna administracja”.