Kilka uwag i refleksji po XXI Ogólnopolskim Kongresie Zarządców Dróg Powiatowych

Nie ukrywam pewnego stopnia emocji i niepewności związanych z przygotowaniem i przebiegiem XXI Ogólnopolskiego Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych, tym razem w Wiśle, w województwie śląskim. W ciągu dwóch lat od Kongresu w Starachowicach, zorganizowanego przez naszego Kolegę Leszka Śmigasa – dzisiaj już dyrektora wydziału w Urzędzie Wojewódzkim – zasadniczo zmieniły się warunki pracy zarządów dróg, nastąpiły zmiany kadrowe w powiatach, pojawiły się nowe programy finansowania dróg samorządowych, a także wprowadzono nowe regulacje prawne w budownictwie i drogownictwie. Pandemia zmieniła możliwości i formę kontaktów – nie tylko między jednostkami organizacyjnymi i podmiotami gospodarczymi, ale też – mówiąc  współczesnym językiem – „relacje interpersonalne”.

Frekwencja i atmosfera na Kongresie rozwiały wstępne obawy, natomiast potwierdziły żywe więzi łączące drogowców powiatowych i potrzebę bezpośredniej wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji. Konieczność izolacji spowodowana pandemią wpłynęła na swoiste osamotnienie zarządów dróg. Dlatego możliwość spotkania i podzielenia się doświadczeniem, rozterkami, wątpliwościami i przemyśleniami pozwoliła przedstawicielom zarządów dróg nabrać pewności co do w prowadzonych postępowań administracyjnych, organizacji zarządzania drogami, realizowania inwestycji i dokonywania rozliczeń finansowych. Jest to niemierzalna ale i nieoceniona wartość spotkania.

Uczestniczyło w Kongresie wielu nowych przedstawicieli zarządów dróg, co daje nadzieję na pozytywną „zmianę pokoleniową”, dalszą integrację naszego środowiska i rozwój form doskonalenia wiedzy fachowej i samorządowej.

Jednoznacznie została określona potrzeba funkcjonowania reprezentanta zarządów dróg, właściwego do zajmowania w ich imieniu stanowiska, wyrażania opinii i formułowania wniosków we wszystkich sprawach związanych z zarządzaniem drogami powiatowymi, ich utrzymaniem, rozwojem i finansowaniem. Do pełnienia tej roli oraz do reprezentowania zarządów dróg powiatowych w kontaktach z organami Państwa i rządu RP oraz innymi instytucjami, organizacjami i podmiotami została upoważniona Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych, utworzona z przedstawicieli poszczególnych województw.

Ogromną satysfakcję dawała obecność na Kongresie podmiotów dostarczających technologie, sprzęt ,oprogramowanie, projekty i technologie dla drogownictwa. Szczególnie cieszył udział jednostek, które niemal od początku współpracują z powiatami i towarzyszą kolejnym Kongresom.

Patrząc na frekwencję na wykładach i wsłuchując się w przebieg dyskusji nie można się oprzeć wrażeniu, jak ogromna jest wśród przedstawicieli zarządów dróg chęć poznawania prawa, interpretacji i wykładni przepisów, a także nowości dotyczących drogownictwa. Potwierdziła to także otwartość rozmów i dzielenie się codziennymi, konkretnymi problemami pracy zarządów. Jest to zarazem prawdziwy powód do satysfakcji dla Komitetu Organizacyjnego Kongresu, a głównie Koleżanki Magdy Kowalskiej – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie i Kolegi Czarka Garczarczyka – dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Będzinie. Trafnie dobrana problematyka, czas przeznaczony dla prelegentów, urozmaicenie tematyki wystąpień oraz sprawność organizacyjna potwierdzają profesjonalizm organizatorów. Ciepła, życzliwa, a zarazem bardzo merytoryczna  forma prowadzenia obrad wynikały z ich cech osobowości i jestem przekonany, zrodziły oczekiwanie wśród drogowców powiatowych na spotkanie w ramach kolejnego Kongresu. Dlatego pozwalam sobie wyrazić uznanie i podziękowanie Komitetowi Organizacyjnemu, którego członkowie na co dzień realizowali obowiązki zawodowe, a równocześnie podołali przygotowaniu i przeprowadzeniu Kongresu.

Podziękowanie w imieniu uczestników Kongresu oraz Krajowej Rady Zarządów Dróg Powiatowych wyrażam Panu Mieczysławowi Szczurkowi Staroście Cieszyńskiemu i Panu Sebastianowi Szaleńcowi Staroście Będzińskiemu, za przyjęcie roli honorowych gospodarzy Kongresu i ich wpływ na organizację obrad przez wymienionych wcześniej dyrektorów zarządów dróg.

Poza wartościami merytorycznymi drogowcy powiatowi wywieźli niezwykłe wrażenia z pobytu w województwie śląskim i kontaktu z bogactwem przyrody i krajobrazu Wisły i okolic.

Adam Czerwiński

Przewodniczący Krajowej Rady ZDP

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu