Mimo trudności produkujemy i dostarczamy cement na place budowy w całym kraju …

Zapraszamy na rozmowę z Krzysztofem Kieresem,, Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu

Branża cementowa i betonowa dostarcza produkty na budowę sieci dróg ekspresowych i autostrad w Polsce. Jak ocenia Pan aktualną sytuację tej branży w Polsce w kontekście wzrostu cen nośników energii, surowców oraz inflacji?


Warunki w jakich działa branża cementowa w 2022 r. są bardzo trudne. Mamy dramatycznie drożejącą energię elektryczną. Jej udział w kosztach produkcji cementu przekracza 35%. Obecnie w związku z lawinowym wzrostem cen energii (ceny na TGE w transakcjach na 2023 r. przekraczają 1500 zł/ MWh) udział kosztów energii elektrycznej w kosztach produkcji cementu osiąga jeszcze wyższe, nie notowane dotychczas poziomy. Przypomnę, że branża cementowa nie korzysta z żadnego wsparcia w tym zakresie, w przeciwieństwie np. do branży stalowej czy petrochemicznej. Mimo apeli nie jesteśmy na liście branż energochłonnych, które otrzymują rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej.

Dotykają nas także problemy związane z dostępnością węgla i wzrostem kosztów jego zakupu o ponad 100%. Co prawda branża cementowa systematycznie odchodzi od węgla i już 75% energii potrzebnej do produkcji klinkieru cementowego pochodzi ze spalania paliw alternatywnych, ale ten surowiec nadal jest potrzebny.

Kolejny próg stanowią koszty pozwoleń na emisję CO2, które w 2022 r. doszły do 100 euro za tonę z poziomu 21 euro w 2020 r.

Mimo tych trudności produkujemy i dostarczamy cement na place budowy w całym kraju, w tym na inwestycje infrastrukturalne.


Jakie są perspektywy rozwoju przemysłu cementowo-betonowego w naszym kraju w kontekście wyzwań produkcyjnych (jak np. ograniczenie emisji CO2), jakie obecnie stawiane są przez UE?


Odpowiedzialność i wyzwania związane z ochroną klimatu skłaniają producentów cementu i betonu do szukania sposobów ograniczania emisji CO2 i systematycznej redukcji śladu węglowego. Zgodnie z pakietem „Fit for 55” branża cementowa i betonowa dążą do redukcji emisji CO2 o 55% już w 2030 r., by finalnie osiągnąć neutralność emisyjną w 2050 r. Dróg osiągnięcia tych celów jest wiele. Ostateczny sukces będzie rezultatem wielu, systematycznie prowadzonych działań i ogromnych nakładów finansowych. Prace prowadzone są we wszystkich koncernach i na wielu polach. Branża inwestuje w Odnawialne Źródła Energii. Jedni producenci budują farmy fotowoltaiczne, a inni kupują czystą energię, nie obciążoną emisją CO2. Jeszcze inni będą produkować energię elektryczną z paliw alternatywnych. Powoli w życie wprowadzane są technologie CCS i CCU. Według zapowiedzi, w 2027 roku pierwsza cementownia w Polsce ma być zeroemisyjna.


Stowarzyszenie Producentów Cementu wiele miejsca w swojej działalności poświęca tematowi rozbudowy w Polsce sieci dróg betonowych. Czy rośnie zainteresowanie tą technologią przy budowie dróg i mostów? Co – w świetle badań – przemawia za jej konkurencyjnością w stosunku do innych technologii stosowanych w branży drogowej?

Jak pokazuje historia cement produkowany na ziemiach polskich od ponad 165 lat tworzy nie tylko fundament budownictwa, ale jest także niezbędnym materiałem do budowy dróg, w tym dróg o nawierzchni betonowej. To ogromna satysfakcja, że z naszego cementu powstało już prawie 4700 km dróg ekspresowych i autostrad, w tym prawie 1000 km z nawierzchnią betonową. Ta sieć dróg betonowych S i A z nawierzchnią betonową stanowi obecnie 21% sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce, a w 2022 i 2023 roku zostaną oddane do użytku kolejne ich odcinki.

Polska jest europejskim liderem budowy dróg samorządowych z nawierzchnią betonową. Obecnie mamy ok. 1400 km gminnych dróg betonowych, a każdego roku powstaje ich kolejne 150 km. Polscy samorządowcy dostrzegają zalety betonu na drogach. Nawierzchnię betonową cechuje większa trwałość. Prawidłowo zbudowana droga betonowa może być użytkowana przez 40 lat. Utrzymanie drogi o nawierzchni betonowej jest o 29% niższe niż drogi o nawierzchni asfaltowej. Na drogach betonowych nie ma także kolein. Z betonem wiąże się większe bezpieczeństwo ze względu na większą szorstkość nawierzchni i jej jasność. Jasna barwa ma znaczenie podczas jazdy w złych warunkach atmosferycznych i po zmroku. Jasna nawierzchnia betonowa wymaga także mniej energii elektrycznej koniecznej do oświetlenia, co jest szczególnie istotne przy wprowadzanych właśnie programach oszczędnościowych w samorządach.

Nie zapominajmy, że nawierzchnia betonową powstaje ze składników naturalnych: cementu, kruszywa, wody oraz domieszek chemicznych i dobrze wpisuje się w otoczenie, zarówno na terenach miejskich, jak i wiejskich. W temperaturach przekraczających 30 stopni Celsjusza nie emituje nieprzyjemnych zapachów węglowodorów. To szczególnie ważne na terenach zielonych, chronionych czy Natura 2000. Dodatkowo nawierzchnia betonowa przyczynia się do redukcji ilości gazów cieplarnianych wiążąc CO2 w procesie karbonatyzacji.

Oprócz nawierzchni dróg z betonu powstają także nawierzchnie obiektów mostowych. Na oddanych do ruchu w 2022 r. odcinkach drogi ekspresowej S7 kilka obiektów mostowych zyskało nawierzchnię betonową.

W dniach 19-21 października br. odbędzie się – zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy- III Forum BETON W DROGOWNICTWIE. Jednym ze współorganizatorów wydarzenia jest także Stowarzyszenie Producentów Cementu. Spotkanie międzynarodowych ekspertów kierowane jest m.in. do zarządców dróg lokalnych. SPC ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy z samorządami w promocji wiedzy na temat budowy dróg z betonu cementowego. Czy uważa Pan ,że te doświadczenia mogą być ciekawe dla uczestników Forum z innych krajów świata?

Według danych EUPAVE Polska ma po Niemczech drugą w Europie najdłuższą sieć dróg ekspresowych i autostrad z nawierzchnią betonową. Jak wspominałem, jesteśmy europejskim liderem w budowie gminnych dróg betonowych i mamy także drugą najdłuższą w Europie (po Belgii) sieć betonowych dróg powiatowych.

Cieszy nas, że przybywa także wykonawców potrafiących dobrze wykonać drogi o nawierzchni betonowej. Inwestycje są często realizowane przy wsparciu technologów betonu. Rośnie wiedza i świadomość wykonawców. Polska to duży kraj, w którym inwestycje realizowane są w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Myślę, że mamy wiele do pokazania, zarówno uczestnikom forum z Polski jak i z innych krajów

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Krzysztof Kieres

Krzysztof Kieres ma 64 lata, jest absolwentem Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności ekonomika i organizacja handlu zagranicznego. Doświadczenia zawodowe zdobywał w licznych przedsiębiorstwach budowlanych – odbył m.in. prawie 2-letnią praktykę zawodową w niemieckim koncernie budowlanym Bilfinger und Berger w Mannheim. Ostatnie 20 lat pracuje w spółce Dyckerhoff Polska, będącej członkiem grupy Dyckerhoff/Buzzi Unicem, początkowo jako dyrektor finansowy, a ostatnio pełni funkcję dyrektora generalnego. W 2019 został wybrany Przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu.