Pomimo ograniczonych środków finansowych, staramy się wprowadzać jak najwięcej nowych technologii

Rozmowa z Janem Wielgatem, Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku

Panie Dyrektorze,co dla Pana  jest dziś największym wyzwaniem w pracy zarządcy dróg samorządowych?

Od wielu lat największym wyzwaniem dla Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku jest doprowadzenie sieci drogowej do dobrego stanu technicznego poprzez poszukiwanie najnowszych technologii utrzymaniowych jak również wykonywanie modernizacji dróg i obiektów inżynierskich. Każda nowa inwestycja, prowadzenie prac utrzymaniowych w okresie letnim czy zimowym to nowe wyzwanie wiążące się ze środkami finansowymi, których jak w większości powiatów brakuje. Robimy wszystko aby pozyskiwać ich jak najwięcej, korzystając z programów unijnych i rządowych, współpracując z naszymi gminami, co sprawia, że udaje nam się przebudować bądź wyremontować dość znaczną liczbę kilometrów dróg, poprawiając znacząco ich stan techniczny i komfort użytkowania. Drogi to również obiekty inżynierskie. Przez okres ostatnich lat udało nam się zmodernizować 15 z 20 obiektów będących w naszym zarządzie choć nie było to proste z uwagi na duże koszty. Kolejnym problemem większości zarządców dróg są wąskie pasy drogowe, trudności z pozyskaniem  zgód na wycinkę drzew i wiele innych problemów z którymi musimy sobie radzić.

Zdecydował się Pan na budowę odcinka drogi w technologii betonu cementowego. Czym spowodowana była taka decyzja i jak ocenia Pan realizację zadania?

Tak. Od dłuższego czasu dyskutowaliśmy z Zarządem mojego powiatu na temat tej technologii. Szkolenia w których uczestniczyliśmy, oględziny dróg o nawierzchni betonowej, ich trwałość, odporność na koleinowanie przekonały nas do podjęcia ryzyka budowy nawierzchni w technologii z betonu cementowego. Nie lada gratką był wybór odpowiedniego odcinka, gdyż technologia ta wymaga dłuższego zamknięcia drogi podczas jej przebudowy. Opracowaliśmy projekt budowlany na przebudowę, zawierający wariantowość pod względem rodzaju nawierzchni tj. beton cementowy lub beton asfaltowy. Wybrany odcinek o długości ok 4,8 km stanowiła droga powiatowa nr 1907N łącząca miejscowość Chełchy z drogą krajową nr 16.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniliśmy wykonawcę, który w naszym przypadku zaoferował najniższą cenę za wykonania nawierzchni z betonu cementowego. Realizacja inwestycji przy ciągłym nadzorze laboratoryjnym i inwestorskim przebiegała dość sprawnie i została wykonana zgodnie z założeniami dokumentacji technicznej i SST. Po oddaniu drogi do ruchu okazało się, że w kilku miejscach gdzie łączone były działki robocze wystąpiły drobne nierówności poprzeczne za co w konsekwencji wykonawcy zostały naliczone potrącenia. Ta konkretna realizacja drogi w technologii betonu cementowego jak również obecne jej utrzymanie wykazuje wady do których zaliczyć można:

  • wyczuwalne połączenia dylatacyjne,
  • z uwagi na strukturę i dylatacje generowanie większego hałasu,
  • stosunkowo długi okres wyłączenia drogi z eksploatacji,
  • trudność zachowania równości nawierzchni na łączeniach odcinków roboczych,
  • trudniejsze utrzymanie nawierzchni betonowej w okresie zimowym w porównaniu z nawierzchnią z betonu asfaltowego.

Każda inwestycja wiąże się z ryzykiem i sprawia różne trudności na etapie realizacji. Nie ominęło to i tego przypadku. Droga jest nowa, szersza z wszelkimi udogodnieniami dla jej użytkowników. Kolejne lata eksploatacji w ciągu okresu udzielonej gwarancji (8 lat) jak i na dalszym etapie pozwolą stwierdzić czy była to słuszna decyzja.  

Zwykło się mówić, że współczesne drogownictwo  nie może obyć się bez nowych technologii – zarówno w administrowaniu, jak i remontowaniu czy budowie dróg. Co trzeba zrobić, by móc sprostać takim wymaganiom na poziomie administrowania siecią dróg samorządowych? 

Jak widać, pomimo ograniczonych środków finansowych, staramy się wprowadzać jak najwięcej nowych technologii. W aspekcie administrowania za przykład może służyć chociażby elektroniczna ewidencja dróg, która stanowi doskonałe narzędzie i ułatwienie pracy zarządu. Drogi to również potrzeba ich ciągłego utrzymywania  i prowadzenia najróżniejszych robót. Gros prac wykonujemy sami a to wiąże się z potrzebą posiadania sprzętu, który sprosta naszym potrzebom. Nie przerwalnie udoskonalamy swoją bazę pojazdów, maszyn i urządzeń na coraz bardziej wydajne, bezpieczne ale i przyjazne środowisku. Za przykład może posłużyć posługiwanie się jeszcze nie tak dawno kosiarkami rotacyjnymi przy koszeniu poboczy, które zostały zastąpione kosiarkami bijakowymi o różnym wysięgu. Sprawiło to, że drogi zostały lepiej utrzymywane i przez to znacznie wzrosło na nich bezpieczeństwo. Jeśli mówimy już o bezpieczeństwie to warto wspomnieć również o pieszych i rowerzystach. Co roku powstają nowe chodniki i ścieżki pieszo-jezdne a łączna ich długość wynosi obecnie ok 45 km. Przejścia dla pieszych poza terenem zabudowanym wyposażane są w oświetlenie solarne typu LED. Kolejnym przykładem stosowania nowych technologii jest przebudowa dróg i wykonana nawierzchnia betonowa, pierwsza w naszym powiecie, którą będziemy bacznie obserwować i podejmiemy decyzję o podobnych realizacjach w przyszłości. Drogi powiatowe to nie tylko ich budowy ale również ich remonty. Jeszcze kilka lat temu odnowy starych nawierzchni bitumicznych polegały na wykonaniu powierzchniowych utrwaleń emulsją asfaltową i grysami kamiennymi. Ich trwałość pozostawiała dużo do życzenia i często jeszcze w okresie udzielanej gwarancji wykonawcy musieli dokonywać ich napraw. Krokiem w przód okazało się zastosowanie nowej technologii, wcześniej mało znanej w naszym województwie polegającej na wykonaniu cienkiego dywanika z mieszanki mineralno-emulsyjnej układanej na zimno (Slurry Seal), którego koszt wykonania jest porównywalny do wykonania powierzchniowego utrwalenia. Lata eksploatacji takich odcinków pozwoliły stwierdzić, że była to dobra decyzja. Nawierzchnie zostały odnowione i jest szansa na ich długie przetrwanie. W roku bieżącym, również chcemy zastosować kolejną technologię, nigdy wcześniej nie wykorzystywaną w naszym powiecie. Mowa tu o mieszance mineralno–emulsyjnej typu MME, która wykorzystywana jest do remontów kapitalnych w celu wypełnienia kolein i poprawy geometrii jezdni. Pozwala to stosunkowo nie dużym kosztem wzmocnić nawierzchnię i przywrócić jej równość.

Budownictwo drogowe w dzisiejszych czasach musi stawiać na nowe technologie. Chcemy jeździć coraz lepszymi drogami, które powinny być przede wszystkim bezpieczne ale i przyjazne naszemu środowisku.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Jan Wielgat

Jan Wielgat od 1999 roku pełni funkcję Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku.

Jest delegatem Konwentu Zarządców Dróg Powiatowych woj. warmińsko- mazurskiego i członkiem Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych.

Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku administruje siecią 360 km dróg na terenie pięciu gmin tj. m. Ełk, gmina Ełk, gmina Kalinowo, gmina Prostki, gmina Stare Juchy.

W ciągach dróg powiatowych występuje 20 obiektów inżynierskich – w tym 2 wiadukty i 18 mostów.