O Krakowskich Dniach Bezpieczeństwa w Miastach

Rozmowa z Eweliną Nawarą, Dyrektor Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Ostatnie konferencje specjalistyczne organizowane były on-line. W jakiej formułe odbędą się III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021? 

Tradycyjnie. Konferencja odbędzie się w centrum kongresowym w Krakowie z zachowaniem wymogów sanitarnych. Będziemy realizować wypracowaną formułę cyklu KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka-praktyka-biznes zakładającą spotkanie na równych prawach przedstawicieli nauki, praktyki i biznesu. Wystąpienia dotyczą bardzo konkretnych, ściśle określonych tematów – w przypadku tej konferencji są to zagadnienia szczególnie specjalistyczne  – a po każdym z nich przewidziany jest czas na dyskusję. Tematy bardziej ogólne, istotne z perspektywy użytkowników dróg, poruszane będą w audycjach Radia Kraków poświęconych KRAKOWSKIM DNIOM BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH nadawanych ze studia mobilnego zlokalizowanego w miejscu obrad konferencji.

Czy z perspektywy 3 lat, jakie dzielą nas od pierwszego wydarzenia z tego cyklu widać, że rośnie zainteresowanie tą tematyką i że  przybywa rozwiązań – prawnych czy technicznych – które służą bezpieczeństwu ruchu drogowego w miastach?

W Polsce dzieje się obecnie bardzo dużo w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, myślę o zmianie przepisów dotyczących między innymi pierwszeństwa pieszych, która weszła w życie w czerwcu, o procedowanej obecnie zmianie stawek mandatów za wykroczenia drogowe, ale również o działaniach podejmowanych przez zarządców dróg w polskich i innych europejskich miastach zmierzających do uczynienia miast bardziej przyjaznych wszystkim użytkownikom dróg, również pieszym i rowerzystom. To będą z pewnością tematy IX KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2022 zaplanowanych na dni 23-25 lutego 2022 r.

Jakie tematy, które znalazły się w programie III KRAKOWSKICH DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 spotkają się – zdaniem Pani- ze szczególnym zainteresowaniem uczestników konferencji?

Na tegoroczne Krakowskie Dni Bezpieczeństwa w Miastach 2021 złożą się trzy wydarzenia: III Seminarium INNOWACYJNY TRAMWAJ 2021, VI Forum SYGNALIZACJA ŚWIETLNA 2021 i II Forum BUSPASY 2021. Każdy dzień zdominuje zatem inna, specjalistyczna tematyka. Wydarzenie otworzy referat profesora  Andrzeja Rudnickiego z Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej na temat zagrożeń dla rozwoju i funkcjonowania komunikacji tramwajowej. W sesjach dedykowanych tematyce tramwajowej będą również podejmowane tematy dotyczące między innymi kształtowania sieci tras tramwajowych, bezpieczeństwa ruchu tramwajowego i priorytetów dla tramwajów oraz innych działań zmierzających do przyśpieszenia tramwajów w polskich miastach. Drugi dzień konferencji w całości poświęcony został zagadnieniom sygnalizacji świetlnej, a jego zwieńczeniem będzie Debata „Kierunki zmian w warunkach technicznych dla sygnalizacji świetlnej”, z udziałem uznanych ekspertów, moderowana przez dr. inż. Tomasza Krukowicza z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. W ramach Forum BUSPASY 2021 zostaną zaprezentowane między innymi  doświadczenia z funkcjonowania pasów autobusowych w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Szczegółowy program wydarzenia został opublikowany na stronie internetowej III KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA W MIASTACH 2021 (media-prof.pl). Mam nadzieję, że wszystkie tematy okażą się dla uczestników interesujące i wartościowe.

Dziękuję bardzo za rozmowę.                              

Rozmawiała: Anna Rogalińska

Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

Ewelina Nawara jest Dyrektorem Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne.

Na początku 2013 roku Wydawnictwo Czasopism Specjalistycznych Media-Pro Polskie Media Profesjonalne we współpracy z najważniejszymi instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz branży, zainaugurowany został cykl specjalistycznych spotkań, podczas których w gronie wybitnych specjalistów zgłębiana jest wiedza w aktualnych, wymagających omówienia dziedzinach.

Podstawowym celem cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes jest promocja dokonań polskiej branży infrastruktury komunikacyjnej, której rozwój ma podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarki. Celem cyklu jest również wywieranie realnego wpływu na życie branży poprzez znajdowanie wymagających rozwiązania problemów, omawianie ich w gronie ekspertów i przekazywanie wniosków do właściwych instytucji.

Misją Konferencji Specjalistycznych jest stworzenie płaszczyzny do efektywnych spotkań specjalistów z branży infrastruktury komunikacyjnej, opartych na wymianie wiedzy i doświadczeń, inspirujących do dyskusji i wypracowania konkretnych rozwiązań.

Uczestnikami wydarzeń z Cyklu Konferencje Specjalistyczne są przedstawiciele zarządów dróg krajowych i samorządowych, zarządu linii kolejowych, pracownicy wyższych uczelni technicznych, wykonawcy robót, inspektorzy nadzoru, projektanci, producenci materiałów i urządzeń oraz dostawcy technologii, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, studenci.

Przygotowała: Anna Rogalińska